вторник, 19 января 2016 г.


Профілактика булінгу як соціального явища у шкільному
середовищі


Виховувати доброту – значить вчити дитину

 діяльно співпереживати іншому, не уникати 

конфліктів, але уміти слухати і відстоювати те,

 що дитина вважає справедливим.

Провідна педагогічна ідея досвіду. Важливо шукати нові підходи у взаємодії з учнями та їх батьками для створення позитивної атмосфери і безпечного середовища для навчання і виховання учнів, зміцнення захисних сил особистості, навчання новим формам поведінки, виховання стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефективно і відповідно будувати своє життя. Школа – заклад, у якому діти перебувають більшу частину дня, тут вони отримують знання, досвід, вчаться спілкуватися, розвиваються, тут проходить процес становлення особистості, соціалізація. Тому, важливим завданням сучасної загальноосвітньої школи є визнання існування проблеми булінгу та створення відповідного середовища в школі для профілактики та боротьби з негативними соціально-педагогічними наслідками цього явища.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду.  Проблема жорстокості та насильницької поведінки дітей привертає увагу суспільства і знаходить своє відображення в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Реальністю стало пропагування в ЗМІ культу сили та жорстокості, створення інформаційного фону, на якому неповнолітній формує хибний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей поведінки, шляхів досягнення своїх цілей, зниження виховання потенціалу сім’ї, поширення зразків асоціальної поведінки. Значного поширення набуло це явище у загальноосвітніх навчальних закладах. Ситуація булінгу призводить до низки педагогічних (шкільна дезадаптація, академічна неуспішність), психологічних (психологічні розлади, закріплення в свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, порушення соціалізації, соціальна дезадаптація), медичних (травматизація) наслідків.
Науково-теоретична база досвіду:  Конвенція ООН про права дитини, Декларація прав дитини, Закон України «Про охорону дитинства», Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи, Етичний кодекс психолога,  лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.14 № 1\9 -557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»,  інші  нормативно-правові документи. Проблема агресивної та насильницької поведінки дітей є об’єктом вивчення таких наук, як соціальна педагогіка, психологія, соціальна психологія та ін. Значний внесок зробили як зарубіжні дослідники: Д.Ольвеус, Д. Лейн, Е.Роланд, Д.Томпсон, И.С.Кон,  та інші, так і вітчизняні науковці: О.О. Барліт,  І.С. Бердишев, В.С. Собкін, А.А. Бочавер, Н.В. Заверико, О.М. Безпалько, Д.Н. Соловйов та інші.

Стисла анотація досвіду. В своїй роботі я дотримуюсь таких принципів,  як опора на особистісні сили і потенційні можливості особистості, орієнтація на здібності дитини самостійно долати перешкоди, співробітництво, захист здоров`я, прав, людської гідності, принцип руху колективу. Позитивні результати дає використання розвивальних та профілактичних ігор як інструменту попередження та профілактики негативних явищ в освітньому середовищі, інформування про наслідки небезпечної та ризикованої поведінки, а також формування моделей здорового способу життя і безпечної поведінки в ситуаціях ризику, підвищення рівня правової обізнаності і культури та відповідального ставлення до власного життя і здоров’я.
Особливу увагу приділяю проведенню правової освіти як дітей, так і педагогічних працівників, батьків, що в свою чергу сприятиме попередженню негативних наслідків конфліктних подій, формуванню правових  знань, розвитку важливих життєвих компетенцій, критичного мислення у дітей та дорослих, підготовки особистості до життя і праці у світі. У зв’язку  з цим постійно відстежую нові закони, зміни в раніше прийнятих законах, нормативно-правові акти. Ознайомлюю з новою інформацією  всіх учасників навчально-виховного процесу. З метою формування правової грамотності школа тісно співпрацює із службою у справах дітей,  районним відділом внутрішніх справ,  службою в справах дітей, сім’ї та молоді, батьківською громадою.
Результативність впровадження досвіду: створення позитивної шкільної атмосфери і безпечного середовища для навчання і виховання учнів, зміцнення захисних сил особистості, успішна соціалізація дітей, формування правової грамотності.
Репрезентація досвіду: на засіданнях методичного об'єднання класних керівників  та методичного об’єднання соціальних педагогів та психологів району.


Титульна сторінка


Анотація досвіду